Stowarzyszenie

Stowarzyszenie powstało, aby propagować szeroko pojętą wiedzę z zakresu ruchu drogowego oraz zwiększać bezpieczeństwo uczestników ruchu. Działa dobrowolnie, samorządnie i niezarobkowo.

Stowarzyszenie techniki motoryzacyjnej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, transportu
i spedycji „Automobile Expert”, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (tekst jednolity Dz.U. 01.79.855) oraz Statutu.

Zasadniczymi celami Stowarzyszenia, omówionymi szczegółowo             w Statucie są:

 • działalność informacyjna, kulturalna i naukowo – techniczna, na rzecz bezpieczeństwa
  i rozwoju ruchu drogowego,
 • wypracowywanie wysokich standardów, dotyczących bezpieczeństwa przewozów drogowych oraz szerzenie wiedzy i kultury technicznej,
 • rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych
  i organizacyjnych, transportu drogowego oraz formułowanie opinii, postulatów i wniosków, wynikających z potrzeb rozwoju wszystkich dziedzin transportu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez:

 • współpracę i budowanie trwałych relacji z samorządami terytorialnymi, organizacjami zawodowymi i gospodarczymi oraz organizacjami o podobnym profilu działalności w kraju
  i zagranicą,
 • organizację tematycznych konferencji, zjazdów, sympozjów, seminariów zarówno w kraju
  i zagranicą,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, propagującej między innymi rozwój techniki motoryzacyjnej, poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz praw
  i obowiązków uczestników ruchu drogowego,
 • wyrażanie opinii i formułowanie postulatów do władz, w sprawach dotyczących problematyki transportu drogowego,
 • organizację i finansowanie stypendiów, szkoleń i kursów, umożliwiających zapoznawanie się z nowościami na rynku transportu drogowego, ubezpieczeń komunikacyjnych, a także wskazujących na źródła pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz możliwości rekonstrukcji zdarzeń i wykonania ekspertyz technicznych.