Pomoc prawna

  • Kancelaria Radców Prawnych

Firma Automobile Expert posiada własną wewnętrzną Kancelarię Radców Prawnych, z którą z dużym powodzeniem współpracuje od 2010 roku.

Wysokiej klasy Specjaliści z zakresu prawa ubezpieczeniowego, cywilnego i drogowego, prowadzą wszelkie sprawy naszych Klientów od chwili zgłoszenia zdarzenia do momentu ostatecznej likwidacji szkody, czyli wypłacenia Klientowi należnego mu odszkodowania. 

Wykwalifikowani prawnicy, zapewniają bezpłatne porady prawne oraz likwidację powierzonych nam przez Klienta spraw, aż do uzyskania możliwie najbardziej satysfakcjonujących rezultatów.

  • Twoje prawa do roszczeń

Szkody osobowe

Rościmy za szkody powstałe wskutek m. in.:

- wypadków komunikacyjnych,

- wypadków na śliskim, czy uszkodzonym chodniku,

- wypadków w pracy,

- wypadków w gospodarstwie rolnym,

- wypadków za granicą,

- błędów medycznych,

- innych wypadków.

Wypadki śmiertelne

- Jeśli wypadek śmiertelny, miał miejsce przed 3 sierpnia 2003 r., to o odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej, mogą rościć najbliżsi   członkowie rodziny zmarłego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010r.
(sygn. akt III CZP 76/10): „Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008r."

- Jeśli wypadek śmiertelny miał miejsce po 3 sierpnia 2003r., to o zadośćuczynienie lub     o odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej,  za śmierć bliskiej osoby, mogą rościć: współmałżonek, dzieci, rodzice, wnuki, dziadkowie.

Członek najbliższej rodziny, to najczęściej osoba do trzeciego lub czwartego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa: rodzice,
rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, teściowie.

Kluczowym dla zasądzenia roszczenia, jest ustalenie faktycznych i bardzo bliskich relacji rodzinnych pomiędzy zmarłym a roszczącymi oraz negatywnego wpływu śmierci na życie roszczących.

 Art. 446

§ 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia   i pogrzebu temu, kto je poniósł.

§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę, tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

- Jeśli wypadek śmiertelny miał miejsce po 10 sierpnia 1997r., to z uwagi na treść obowiązującego przepisu:

Art. 4421. § 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia,

rościmy o  odszkodowanie:

- gdy sprawca został ukarany wyrokiem karnym,

- gdy nastąpiło warunkowe umorzenie postępowania na podstawie przepisów Kodeksu Karnego, 

- gdy postępowanie umorzono z powodu niewykrycia sprawcy.

3-letni okres przedawnienia roszczeń

Art. 442[1]. § 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanejdo jej naprawienia.

W związku z powyższym, roszczeń odszkodowawczych można dochodzić m. in.:

- gdy sprawca został ukarany mandatem karnym,

- jeżeli na miejsce zdarzenia nie była wzywana policja (koniecznym jest spisanie oświadczenia o kolizji).

Regres

Art. 43 ust. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

„Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu,                 w przypadkach określonych w art. 98 zadania Funduszu, ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

- wyrządził szkodę umyślnie,

- był w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

- wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,

- nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym,                 z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo            o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po  popełnieniu  przez  nią  przestępstwa;

- zbiegł z miejsca zdarzenia."

Sąd Najwyższy w dniu  16 listopada 2012 r. wydał uchwałę rozstrzygającą kwestię roszczenia zwrotnego z OC pojazdu, wobec spadkobierców zmarłego sprawcy wypadku - SN orzekł  (sygn. akt III CZP 61/12), iż „Zakład ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie   z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę wyrządzoną przez kierującego pojazdem w stanie po użyciu alkoholu,nie może dochodzić od jego spadkobierców roszczenia zwrotnego przewidzianegow art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.), jeżeli wypłata odszkodowania nastąpiła po śmierci kierującego pojazdem."